FAQ

Hoe verloopt de terugbetaling en uitbetaling van het krediet?

 • Een lening op afbetaling betaal je terug in vaste maandelijkse afbetalingen en over een vaste termijn.
 • Hoeveel en hoelang is afhankelijk van het leenbedrag en het doel van de lening.  Zo weet je altijd waar je aan toe bent. 
 • Het kredietbedrag wordt op je rekening of op de rekening van de verkoper gestort en je begint de maand daarna af te betalen. 
 • Er zal nooit in cash geld worden uitbetaald.

Wat zijn de voorwaarden om een krediet te verkrijgen?

 • De inkomsten moeten voldoende zijn om het krediet terug te betalen.
 • Je moet meerderjarig zijn en in België wonen.
 • Je mag niet genoteerd staan op de zwarte lijst bij de Nationale Bank, terwijl je nog schulden hebt. 
 • Je moet een geldige identiteitskaart kunnen voorleggen
 • De inkomsten moeten worden gestaafd met de nodige bewijzen: 
  • loonbrieven van de laatste drie maanden en de originele bankafschriften met de stortingsbewijzen
  • de drie laatste rekeninguittreksels voor ontvangen alimentatie
  • de drie laatste rekeninguittreksels voor huurinkomsten
  • het laatste rekeninguittreksel van de storting van de kinderbijslag
  • voor zelfstandigen: het 2 laatste aanslagbiljetten en de meest recente resultatenrekening
  • voor vennootschappen: hun meest recente cijfers, met andere woorden een afgewerkte balans (we merken op dat onze kredietpartners streng zijn wanneer ze vaststellen dat de jaarrekeningen niet tijdig werden neergelegd)

Hoe lang moet ik wachten op de beslissing?

 • De erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen er alles aan doen om zo snel mogelijk je de beslissing mee te delen.
 • Voor aanvragen van leningen op afbetaling en voor particulieren kan dit zeer snel zijn.
 • Soms weten we na 10 minuten reeds een antwoord.  Voor zelfstandigen en vennootschappen duurt een aanvraag altijd wat langer.
 • Voor aanvragen van hypotheekleningen duurt het nog wat langer .
 • Dit kan dit zelfs oplopen tot enkele weken voordat de bank definitief zijn akkoord geeft.
 • De complexiteit van het dossier en de drukte bij de bank zelf is hierbij belangrijk.  Net als de volledigheid van het dossier en uw financieel profiel.
 • De erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen je bij een hypotheekaanvraag en na een gesprek laten weten welke documenten wij nodig hebben om zo snel mogelijk te kunnen werken. 
 • Tijd winnen we steeds door de online aanvraag zo precies mogelijk in te vullen, waarbij het erg belangrijk is dat u er de correcte informatie in plaatst.
 • Zo zijn we verplicht om alle documenten zorgvuldig na te gaan op hun echtheid, zoals de loonbrieven.

Is een kredietaanvraag via De Kredietexpert zonder gevaar?

 • Online geld lenen of geld lenen  via het platvorm De Kredietexpert is volkomen veilig.
 • De erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen
  hierbij alle regelgevingen strikt toepassen
 • Immers je gegevens en privacy worden beschermd en uitsluitend gebruikt voor het onderzoek van je kredietaanvraag.
 • De erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert dragen discretie hoog in het vaandel en hebben respect voor de privacy en we houden ons natuurlijk ook aan het bankgeheim.

Wat als mijn financiële situatie wijzigt in de loop der tijd en ik moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen?

 • Neem in ieder geval contact met de erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert, zodat jullie samen naar een oplossing kunnen zoeken. Voorkomen is immers beter dan genezen.
 • Eén van de mogelijke oplossingen is bijvoorbeeld het herschikken van de leningen of ook wel de schuldcentralisatie genoemd.
 • Hierdoor wordt uw maandlast kleiner omdat we alles  spreiden over een draagbare en haalbare termijn.
 • Vergeet niet dat het ook mogelijk is om uw hypotheeklening onder de loep te nemen en uit te kijken of de erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert u een mooie oplossing kunnen bieden

Is het mogelijk om mijn lening vervroegd terug te betalen?

 • Je lening kan je altijd vervroegd terug betalen en dit is zelfs wettelijk geregeld.
 • Indien je dat doet moet je verder geen intresten meer betalen, maar wel een wederbeleggingsvergoeding van 1% op het kapitaalsaldo of 0,5% indien de resterende looptijd minder is dan 12 maanden.

Kan ik lenen?

 • Ja, indien je ouder bent dan 18 jaar en je beschikt over een regelmatig inkomen. 
 • Rekening houdend met je inkomsten en lasten bekijken we samen of je kredietaanvraag kan worden goedgekeurd.
 • Natuurlijk moet je steeds met je inkomsten het krediet kunnen terugbetalen.
 • Hierbij geldt steeds het motto: Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat als ik al leningen heb lopen?

 • De erkende kredietmakelaars aangesloten bij de Kredietexpert zullen steeds op een verantwoorde wijze de aanvraag van uw krediet behandelen, zodanig dat u niet met de strop om de nek dient te leven.
 • Hierbij mag de totale leningslast geen probleem vormen in functie van je inkomsten.
 • Dus de verhouding inkomsten en uitgaven moet steeds in balans zijn.
 • Soms is het aangewezen om alles te centraliseren in één krediet met een langere looptijd, opnieuw om te vermijden dat u in ademnood zou komen.

Kan ik nog een krediet aanvragen indien ik genoteerd ben op ‘de zwarte lijst’?

 • Elke kredietaanvraag wordt getoetst aan de kredietcentrale van de Nationale Bank.
 • Als je genoteerd staat op de negatieve lijst voor een lening die nog steeds loopt, dan zal je aanvraag worden geweigerd.
 • Indien echter de lening ondertussen werd terugbetaald, maar je nog steeds genoteerd bent, dan kan er wel een aanvraag worden ingediend.
 • Het kan zijn dat de notering het gevolg was van een vergissing of nalatigheid en dat alles snel werd terugbetaald.  In dat geval zullen wij de aanvraag verdedigen. 
 • Er zijn banken die genoteerde klanten wel geld lenen of helpen om naar een oplossing te zoeken, maar dan moet de klant over vastgoed of andere harde borgen beschikken.
 • Vele consumenten komen pas te weten dat ze op de zwarte lijst staan wanneer ze een nieuw krediet aanvragen.
 • Iedereen kan zich richten tot de Nationale Bank van België om een overzicht van de gegevens die op zijn naam geregistreerd zijn.

Wat doet de Nationale Bank van België?

Als u een hypothecaire lening of lening op afbetaling aanvraagt, moet de bank de bestanden van de Centrale voor Krediet aan Particulieren raadplegen.

Men zal hier al uw lopende kredieten kunnen zien, en uw betalingsachterstanden groter dan 3 maandlasten en dus ook de leningen die op de zwarte lijst staan.

Volgens de wetgeving moet elke kredietverstrekker :

 • De bestanden van de NBB raadplegen alvorens een nieuw krediet toe te staan
 • Al ondertekende leningcontracten doorgeven binnen de 2 dagen na de ondertekening
 • Alle betalingsachterstanden ≥ 3 maandlasten melden
 • Elke kredietaanvraag voor een persoon op de zwarte lijst, met een niet-geregulariseerde betalingsachterstand, weigeren

Wat moet je doen om te voorkomen dat je op de ‘zwarte lijst’ komt te staan?

 • Indien u financiële toestand is verandert en uw inkomen dus vermindert, dan moet je proberen eventuele financiële problemen te voorkomen.
 • Neem daarom zo snel als mogelijk contact op met de Kredietexpert, wij zullen u graag helpen.
 • Reageer op de brieven van je bank en vraag een afbetalingsplan of contacteer hiervoor de uw makelaar
 • Als het echt niet meer kan, probeer dan toch kleine betalingen uit te voeren en en tracht zeker 3 maanden betalingsachterstand te vermijden.

Kan ik samen met iemand anders een krediet aangaan?

 • Dit is mogelijk en het kan je kredietaanvraag ondersteunen, omdat de kredietmaatschappij zo meer waarborgen of garanties heeft. De medelener moet ook beschikken over regelmatige inkomsten, maar mag niet genoteerd staan bij de Nationale Bank.
 • Lenen met twee of meer personen veronderstelt een wederzijds vertrouwen.
 • Dat vertrouwen kan echter afnemen.
 • Een verminderd vertrouwen kan risico’s teweegbrengen als gevolg van de slechte verstandhouding tussen de kredietnemers of de toestand van één van de kredietnemers die zich in financiële problemen kan bevinden.

Bijvoorbeeld:

 • Een koppel dat feitelijk gescheiden is, heeft van de vrederechter bekomen dat mevrouw alleen het krediet aflost, gezien zij alleen in het goed blijft wonen.
 • Deze beslissing van de vrederechter is echter niet tegenstelbaar aan de kredietinstelling die altijd kan oordelen dat beide echtgenoten hoofdelijk gehouden blijven.
 • Wanneer verscheidene personen zich hoofdelijk verbinden, gaat iedereen dezelfde verbintenissen aan en is ieder van hen gehouden tot betaling van het totale bedrag van de schuld.
 • Ieder van hen kan afzonderlijk vervolgd worden tot betaling van de schuld zonder dat de kredietinstelling de anderen vervolgt.
 • Indien het krediet aan verscheidene personen, al dan niet gehuwd, verleend wordt in de vorm van een kredietopening.
 • Dan hebben de waarborgen, die elkeen verleent, en de verbintenissen, die elkeen aangaat, niet alleen betrekking op het krediet zelf maar ook op iedere andere schuld van de medekredietnemers in het kader van voormelde kredietopening. (Bron BV)
 • Elke schuldenaar moet zijn verbintenissen nakomen onder verband van al zijn goederen, roerende en onroerende, tegenwoordige en toekomstige.
 • Dit geldt eveneens voor iemand die zich borg stelt en dus zich ertoe verbindt de schuld van bijvoorbeeld de kredietnemer terug te betalen wanneer deze zijn betalingen stopzet.
 • Borgstelling is een persoonlijke zekerheidstelling.
 • Gewone borgstelling wordt vaak mee opgenomen in het contract, bijvoorbeeld een woonkrediet, tussen de schuldenaar en de schuldeiser.
 • Schuldeisers vragen veelal een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling, om zo aan de borg te kunnen vragen de gehele resterende schuld te betalen.
 • Dit alsof de borg zelf de kredietnemer zou zijn en om, als er nog andere borgen zijn, met hen daarvoor geen rekening te hoeven te houden.
 • Ondeelbaarheid houdt in dat bij overlijden van de borg de schuldeiser zich voor de gehele resterende schuld tot één van de erfgenamen kan richten.
 • Een borgstelling kan beperkt worden in bedrag en/of duur.
 • Zoals de hypotheek, kan ze voor alle sommen, die een bepaalde kredietnemer kan verschuldigd zijn aan de kredietgever, aangegaan worden.
 • Schuldeisers maken ook veel gebruik van een uitsluiting van het voorrecht van uitwinning.
 • Om te beletten dat de borg zou eisen eerst verder te trachten de resterende schuld door de kredietnemer te laten betalen.
 • Alsook het voorrecht van schuldsplitsing, om te beletten dat wanneer er verscheidene borgen zijn, ze zouden vragen de vordering onder hen gelijk te verdelen.
 • Geregeld stellen particulieren zich echter borg in een familiale of vriendschappelijke relatie met iemand die een schuld heeft.
 • Dikwijls gebeurt dit zonder zich voldoende te informeren over de omvang, de duur en de gevolgen van hun verbintenis.
 • De wet regelt een dergelijke “kosteloze borgstelling” strikter dan de gewone borgstelling.
 • De regeling betreft niet de derde-hypotheekstelling, namelijk de zakelijke zekerheidstelling waarmee iemand een eigendom in hypotheek geef.
 • Waarbij alleen dat goed verbindt als waarborg voor de betaling van een schuld van een ander.
 • Kosteloos betekent het ontbreken van enig economisch voordeel, al dan niet rechtstreeks, dat de borg kan genieten dankzij de borgstelling
 • “Dankzij de borgstelling” houdt in dat er een verband moet zijn tussen de borgstelling en het economisch voordeel.Van zodra er een economisch voordeel in hoofde van de borg bestaat of van zodra de borg handelt vanuit een bepaald economisch belang, gaat het niet om een kosteloze borgstelling.De rechter apprecieert de feiten van het dossier autonoom, bijvoorbeeld nadat de schuldeiser bewezen heeft dat de borgstelling niet kosteloos was.Een louter affectief voordeel strookt echter volledig met het kosteloze karakter van de borgstelling, bijvoorbeeld wanneer een vader zich om affectieve redenen kosteloos voor zijn zoon borgstelt.De overeenkomst van kosteloze borgstelling moet in een afzonderlijk document opgesteld worden, los van de hoofdovereenkomst.
 • De duur van de hoofdverplichting moet in de borgstellingsovereenkomst opgenomen worden. (Bron BVK)

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

In eerste instantie kan je bij ons terecht.

Dit kan telefonisch, per mail of via een brief aan het volgende adres:

De Kredietexpert – Immo Jekk bv
t.a.v. de klantendienst

Tiensesteenweg 164 bus c
3380 GLABBEEK

info@dekredietexpert.be

tel. 0472/57.33.32

 

Je kan je ook richten naar OMBUDSFIN:

Per post
Ombudsfin
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2
1000 Brussel

Per e-mail

ombudsman@ombudsfin.be

Leenwijzer

Kies onze leenwijzer om de juiste lening te kiezen.

steeds tot uw beschikking:

 

Translate »